Projekty

Vrbovec_vize rozvoje

Vrbovec je vinařská obec na hranicích s Rakouskem jižně od Znojma ležící ve zvlněné krajině pokryté vinicemi. Právě víno, vinařství a vše okolo vína je jedním z největších potenciálů Vrbovce, kterému je důležité se věnovat a aktivně ho rozvíjet. Víno není důležité jen turisticky, ale především má kulturní a sociálně ekonomický užitek pro každého v obci a pro obec samu. Je tedy třeba obec dále posunovat ve smyslu aktivity místních vinařů. Je dobré se stále zlepšovat, utkávat se v soutěžích a být hrdý sám na sebe, na svůj um a také na svou vinařskou obec, vážit si jí a také půdy, ze které víno vyrůstá. Víno tedy není jen kvalitním produktem, ale jistou kulturní a společenskou doménou a hodnotou, kterou obec může nebo nemusí mít. To úzce souvisí i s architekturou, kulturním domem, který obec bezesporu potřebuje. Obec musí místním lidem nabídnout prostor, který bude s vinařstvím v sou- ladu a k vínu se bude odkazovat.

Ve Vrbovci, podobně jako v okolních obcích, je pěkná sklepní ulička, která dnes bohužel nefunguje. Ve vizi rozvoje pro Vrbovec řešíme, jak do této vinařské oblasti přilákat více turistů. Upravujeme sklepní uličku, navrhujeme vinařské trasy pro pěší a cyklisty skrz vinice a další zajímavá místa a doplňujeme zajímavé ubytování pro turisty v malé severní sklepní uličce. A samozřejmě nesmíme zapomenout na pořádání různých tradičních akcí spojených s vinařstvím, které místo také oživí.

Domníváme se, že vedení nových turistických tras a cyklotras bude pozitivní i pro celé Znojemsko, snažíme se však nově navržené trasy vést hlavně přes Vrbovec. Důležitá je např. pěší okružní trasa Mezi vinicemi nebo cyklistická okružní trasa propojující Česko a Rakousko. S tím úzce souvisí obnova některých zaniklých cest. Jedná se o pěší propojení obcí, která tu v minulosti byla, ale zanikla při procesu kolektivizace. Chybí např. cesta z Vrbovecké sklepní uličky na západ do Popic nebo přímá pěší cesta z Vrbovce do Chvalovic. Nyní jsou jediné možné cesty nepřímo po silnicích, některé cesty zcela chybí. To je velký problém krajiny kolem Vrbovce.

Proces kolektivizace měl za následek i další negativní vliv na krajinný ráz. Pole se stala nečleněnými, byly zrušeny některé remízy, pole se začala orat až ke kraji lesa či zah- rady. Do budoucna je třeba se obnově krajiny výrazně věnovat. Doporučujeme navrácení některých cest tak, aby logicky propojovaly důležité body. Navrhujeme výsadbu stromů kolem cest, výsadbu remízů a větrolamů, aby chránily před větrem a prachem z polí a poskytovaly stín. Návrh musí respektovat morfologii. Je dobré, aby při obnově krajiny byly zanechány výhledy na významné body (např. kostely ve vesnicích).

Důležité je také dbát na druhy vysazovaných keřů a stromů. Pro jihomoravskou krajinu jsou vhodné stromy ovocné a dále pro Vrbovec typické vrby.

Kromě krajiny má i samotná jihomoravská obec svůj charakter, který by si měla zachovat i do budoucna. Architektura tradičních nízkých jednopodlažních domků se sedlovou střechou v souvislé zástavbě a zeleninové, ovocné, květinové a viniční předzahrádky s průhlednými ploty vytváří obraz Vrbovce. Je důležité dodržovat tento charakter zejména při budování nové zástavby. Pěkné předzahrádky mohou být Vrboveckým fenoménem. I v intravilánu obce doporučujeme výsadbu ovocných stromů.

Dalším neméně podstatným tématem Vrbovce je jeho minulost. Došlo zde k vysídlení Němců. Myslíme si, že by se na tuto událost nemělo zapomínat, proto navrhujeme v novém kulturním domě (Dům vína) výstavu věnovanou tomuto tématu.