Projekty

Fulnek_vyhrály jsme soutěž na školku

Úkolem školky je nabídnout dětem kvalitní využití stráveného času ve společenství svých vrstevníků a výchova další generace odpovědných občanů světa. Děti se ve školce poprvé samostatně setkávají ve větším splečenství dětí. Tyto nové vztahy a zážitky se odehrávají v prostoru a ten se tak stává nedílnou součástí výchovy a formuje budoucí život dítěte.

Kvalita prostoru a systém jeho uspořádání, ve kterém se dítě pohybuje, jej přímo ovlivňuje, stává se součástí jeho života. Nelze však opomenout element pedagogický, bez kterého by byla budova pouhou prázdnou skořápkou. Vždyť právě rodič a učitel zásadním způsobem přispívají k rozvoji osobnosti každého dítěte a tím k formování silné generace! Snažíme se navrhnout architekturu, která vytváří podněty pro děti i personál tak, aby právě Komenského principy, kde jinde než ve Fulneku, byly ve školce zhmotněny a místo soch a pamětních listů mohlo město ukázat, že si váží jeho odkazu tím nejlepším způsobem: skvěle fungující mateřskou školkou. Místem, kde se děti respektují, kde se učí hrou…místem setkání dětí s učiteli – dědici Komenského odkazu.

Komenský a jeho odkaz

Námi navrhovaná školka se snaží pracovat s Komenského přístupem k práci s dětmi a proměnit je v praxi. Místo pomníků, soch a pamětních desek nabízíme městu Fulnek strukturu – otevřený princip rozmanitého fungování školky. Vnímáme odkaz Komenského v prostředí Fulneku jako obrovský potenciál města, se kterým lze pracovat i ve smyslu propagace Komenského odkazu. Tím spíš v kontextu spojení s Komenského muzeem nebo blízkým klášterem, který by měl rovněž na Komenského učení navazovat, propagovat je, rozvíjet a mezioborově implementovat. Máme vizi města Fulneku – lídra ve vzdělávání dětí, čerpajícího z odkazu Komenského, ale i Fröbla nebo Montessori. Díky tomu stačí krůček k propojení školky s nově využívaným rekonstruovaným klášterem jako vzdělávacího inkubátoru nové generace učitelů. Podobně je nutné pracovat i se základní školou nebo s dětským domovem. Město musí mít své téma, ve kterém je nad úrovní ostatních měst. Ve Fulneku se téma více než nabízí.

Po vzoru Komenského pracujeme s prostorem formou, která – jak sám píše – prospívá duši i tělu.

Nabízíme prostor pro proměnlivou výuku ve 4 základních okruzích: 

PRAVDĚ (VĚDĚNÍ)

KRÁSE (UMĚNÍ)

ZDRAVÍ (POHYB)

UMU (MANUÁLNÍ ZRUČNOST)

Na místo tradičních tříd nabízíme model “rotace” dětí v různorodých prostorách. Dítě je každý den (nebo v jiném časovém období) v odlišném prostředí, které stimuluje různé stránky jeho osobnosti. Každá hlavní část má pak své specifické elementy.

Jak jsme se dozvěděli od pedagogických pracovníků, proměnlivost je pro děti důležitá. Vytváříme proměnlivost jak v tématech, které se v prostoru řeší, tak v pojetí prostorů. Důležitým faktorem je pak invence samotného učitele, kterému umožňujeme dostatečně rozvíjet témata a přicházet stále s novými podněty.

Budova školky, aneb vesnička v zahradě za plotem

Přízemní budovu školky usazujeme na jihovýchodní roh pozemku, vstup je situován na propojovací cestu mezi “návsí” a řeku. Samotná budova plynule navazuje na klesající terén zahrady a schovává se za zdi a ploty, které vycházejí z výše popsané úvahy o širších vztazích v území. V těchto prvcích (zeď a plot) je budova integrována. Z pohledu od kláštera se budova fragmentuje do menších budov, čímž navazuje měřítkem na okolní zástavbu.

Snažíme se zohlednit skutečnost, že schopnosti nadání dětí se velmi odlišují. Navrhujeme rozmanité prostředí, šířkou nabídky aktivit bychom rádi umožnili každému dítěti najít něco, v čem bude mít šanci vyniknout a zúžit tak rozdíl mezi méně a více nadanými nebo zručnými. Proto každá z učeben rozvíjí dílčí aspekty široké palety lidských kvalit a prolínání jednotlivých témat, má stavět mosty mezi jednotlivými činnostmi, představovat dětem svět ve vzájemných vztazích k okolí i člověku. Vždyť právě Komenský radil vybrat základní věci a zajistit celistvost vzdělání! Třída je pak nástroj, kde učitel usiluje především o osvětlení základních principů velkého světa skrze pochopení “světa malého”, dětem blízkého a uchopitelného. Provozně vycházíme z výše definovaných principů, kdy každá třída představuje jeden aspekt světa a nabízí tak čistě tématické prostředí. “Třída” je pak definována v interiéru volnou otevřenou částí – jakýmsi náměstíčkem (společné aktivity dětí) a částí polouzavřenou – domečky poznání (nábytkovou, skříňovou) která má “dětské” měřítko a podněcuje samostatné aktivity dětí a jejich vlastní iniciativu. V této části je také množství úložných prostor a možných aktivit, které dále člení jednotlivá témata : pravdu, krásu, zdraví a um na podtémata, jednotlivé elementy. Ke každé třídě pak přísluší venkovní “intimní” dvorek se zpevněnou podlahou (dřevěná paluba, pochozí rošt) ve stejné úrovni. Dvorek jelikož je uklízen společně s třídou slouží i pro pohyb dětí v papučích. Mezi třídou a dvorkem je vždy kryté zápraží a na dvorku dřevěná pergola. Jednotlivé třídy obklopují společný